kinderopvang

Openingstijden
Wij zijn op werkdagen van 7.30 uur tot 18.00 uur geopend.

Kinderen kunnen ’s morgens gebracht worden tot 9.00 uur.


Aan het eind van de dag kunnen kinderen gehaald worden vanaf 16.00 uur. Eventuele afwijkingen van deze tijden zijn natuurlijk mogelijk, maar dan graag in overleg met de leidsters.


Kinderen tot 4 jaar kunnen een hele dag gebracht worden.

Leeftijd
De minimale leeftijd voor plaatsing in de groep is 6 weken.

 

Aanmelden
Om uw kind aan te melden kunt u contact met ons opnemen.

 

Opzegtermijn
Kinderopvang Koetje Boe hanteert een opzegtermijn van 1 maand.  Opzeggen dient altijd schriftelijk te gebeuren. Indien het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt wordt de plaatsing automatisch beëindigd. Eventuele verlenging is mogelijk indien de groepsgrootte het toelaat. Dit dient 6 weken voor aanvang schriftelijk aangevraagd te worden.

 

Ook voor kinderen die nog niet feitelijk geplaatst zijn, maar zich wel aangemeld hebben geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Opleidingseisen medewerkers

Al onze medewerk(st)ers, maar ook stagiaires en vrijwilligers zijn in bezit van een VOG (verklaring omtrent het gedrag), deze wordt afgegeven door het ministerie van justitie.

De leidsters zijn allemaal bevoegd en voldoen minimaal aan de gestelde middelbaar beroepsgerichte opleidingseisen overeenkomstig aan de cao kinderopvang.

Een certificaat voor de cursussen BHV (bedrijfhulpverlening) en kinder EHBO en reanimatie is bij Koetje Boe een vereiste, hiervoor wordt jaarlijks een bijscholing georganiseerd. 

Daarnaast zijn we voor de VVE methode Puk en Ko, gestart met de cursus om deze methode zo goed mogelijk in te zetten en er zoveel mogelijk uit te halen.

 

Voertaal

Binnen onze kinderopvang is de voertaal Nederlands.

Personeelsbezetting Kind/Ratio

Voor dagopvang gelden de volgende regels:

één leidster per drie aanwezige kinderen tot 1 jaar;

één leidster per vijf aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;

één leidster per acht aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;

één leidster per acht aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.

Omdat er kinderen van verschillende leeftijden in één groep zitten, moet een gemiddelde berekend worden voor de vaststelling van het aantal kinderen per leidster volgens het toegevoegde schema.

 

Verzekering

De ruimte is geheel kindvriendelijk ingericht. Toch kan er natuurlijk altijd wat gebeuren.

Daarom heeft Koetje Boe een aparte WA verzekering en ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is eveneens van kracht tijdens de door Koetje Boe georganiseerde activiteiten die buiten de kinderopvang plaats vinden. Voorwaarde is dat deze activiteiten onder leiding van de leidsters plaatsvinden.

Veiligheid, gezondheid en kwaliteit

Terecht worden er aan kinderdagverblijven hoge eisen gesteld ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Door de wet kinderopvang worden kinderdagverblijven gedwongen hun beleid op diverse terreinen vast te leggen in zogenaamde toetsingskaders. GGD, Arbo en brandweer moeten er op toezien dat deze toetsingskaders aan de eisen voldoen en ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen die worden getroffen zijn bijvoorbeeld de aanschaf van veilig speelgoed, brandmelders, beveiligd glas en de aanwezigheid van gediplomeerde EHBOers en bedrijfshulpverleners.

Klachtenregeling

Als er klachten zijn m.b.t. de verzorging van uw kind, de groep of de pedagogisch medewerkster verzoeken wij u dit te melden bij de pedagogisch medewerkster van de groep.

Indien uw klacht niet naar tevredenheid behandeld/opgelost wordt of voor andere klachten kunt u terecht bij Arjun of Jolanda Vijge.

 

Mocht ook hier geen passende oplossing komen is Kinderopvang Koetje Boe aangesloten bij de geschillencommissie. www.geschillencommissie.nl 

Voor de gehele klachtenprocedure verwijzen wij u naar de oudermap in de hal van Koetje Boe. Hierin vindt u zowel de klachtenformulieren als informatie over de klachtencoördinator bij de oudercommissie. Tevens is hier een verwijzing naar de geschillencommissie te vinden. 

 

In het jaarverslag wordt een verslag gepubliceerd met daarin een overzicht van eventuele klachten.